ОРГАНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Органи Асоцијације судијских помоћника су:

  1. Скупштина – највиши орган Асоцијације и чине је сви чланови Асоцијације

  2. Председник – представља и заступа Асоцијацију

  3. Управни одбор – управља Асоцијацијом и стара се о остваривању њених циљева

  4. Надзорни одбор – врши надзор над радом Асоцијације и органа

Председник Асоцијације

Мастер правник, грађанско-правног ужег подручја. Основне и мастер академске студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. Приправнички стаж, у статусу приправника – волонтера, обавио је у Привредном суду у Београду, као и у Вишем суду у Београду. Правосудни испит је положио 2019. године у Републици Србији. Судијски
помоћник је у Управном суду Републике Србије од фебруара 2020. године.

Активно се бави писањем научних радова и правних чланака. Неки од радова су: Ко су судијски помоћници у Републици Србији?“, који је објављен у Зборнику радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду, 4/2022, Удруживање судијских помоћника, који је објављен у секцији Правне теме на интернет страници Асоцијације
судијских помоћника, Неуредност тужбе и други разлози за одбачај тужбе у управном спору, блог објављен на интернет страници Отворена врата правосуђа.

Управни одбор

Дипломирани правник. Основне академске студије је завршио на Правном факултету Унивезитета у Београду. Приправнички стаж је, у статусу приправника-волонтера, обавио је у Привредном суду у Београду. Правосудни испит је положио 2021. године у Републици Србији. Волонтирао је у Привредном суду у Београду од децембра 2021. године до јануара 2023. године као судијски помоћник. У радном односу, на одређено време, у Привредном суду у Београду од јануара 2023. године.

Дипломирани правник, основне академске студије је завршио на Правном факултету Унивезитета Унион у Београду. Приправнички стаж је обавио је у Првом основном суду у Београду, након чега је правосудни испит положио 2013. године. У радном односу у Трећем основном суду у Београду од 2014. године до 2016. године, а у Управном суду Републике Србије од 2016. године.

Надзорни одбор

Мастер правник из уже научне области јавне финансије и финансијско право. Основне и мастер академске студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. Приправнички стаж, у статусу приправника-волонтера, обавио је у Првом основном суду у Београду, Другом основном суду у Београду и Привредном суду у Београду. Правосудни испит је положио 2019. године у Републици Србији. Волонтирао је у Привредном суду у Београду као судијски помоћник од октобра 2019. године до јануара 2020. године. У радном односу, на одређено време, је у Привредном суду у Београду од јануара 2020. године.

Дипломирани правник. Основне академске студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. Приправнички стаж је обавио у Привредном суду у Београду. Правосудни испит је положио 2012. године у Републици Србији. У радном односу у Привредном суду у Београду од 2012. године до 2022. године, а у Привредном апелационом суду Републике Србије од 2022. године.

Мастер правник из уже међународно-правне научне области. Основне и Мастер академске студије завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. Приправнички стаж, у статусу приправника-волонтера, обавио је у Основном суду у Панчеву. Правосудни испит положио 2019. године у Републици Србији. Радно искуство: Канцеларија стечајног управника са седиштем у Панчеву – радно место: административни радник (2 године и 6 месеци), Стручна пракса и усавршавање у Градској управи у Секретаријату за јавне службе и социјална питања и матичарској служби, као и радни однос у Општинској управи на радном месту правник у Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине, (1 година), Канцеларија јавног бележника са службеним седиштем на подручју Основног суда у Панчеву-радно место: јавнобележнички приправник (1 година и 6 месеци), послови у привреди у страној компанији на радном месту: сениор менаджер правно – нормативних послова у Одељењу за правне послове и људске ресурсе (1 година и 3 месеца). У радном односу је у Управном суду Републике Србије од октобра 2020. године.