ДОДАТАК НА ИМЕ ПОБОЉШАЊА МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА И УСЛОВА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ– ТЗВ. СТИМУЛАЦИЈА

Поводом информација које су изнете у саопштењима са интернет страница Синдиката правосуђа од 17. марта 2024. године и СОПОС-а од 19. марта 2024. године, а у вези са исплатом и износом додатка на име побољшања материјалног положаја и услова рада – тзв. стимулације запослених у правосуђу ”Асоцијација судијских помоћника” (у даљем тексту: АСП) указује:

Према нашем схватању, додатак на име побољшања материјалног положаја и услова рада, по правној природи, не представља солидарну или социјалну помоћ, већ исти представља додатно примање, које за циљ има побољшање материјалног положаја и услова рада, односно стимулацију за рад (у конкретном случају запослених у правосуђу). Наведени додатак, ни у ком случају, није условљен: ”лошијим материјалним положајем”, ”нижом платом”, ”платом испод републичког просека”, ”висином стручне спреме” итд.

Судијски помоћници су разврстани у звања: саветника, самосталног саветника и вишег саветника. Звање вишег саветника постоји само у судовима републичког ранга и апелационим судовима (највишим судовима наше земље), односно у 8 судова од 159 колико их има у нашој земљи. Највећи број судијских помоћника се налази у звању саветника и самосталног саветника. Основна плата судијских помоћника се обрачунава множењем основице (која је прописана Законом о буџету и за 2024. годину износи 32.028,71 динара) и коефицијента. Почетни коефицијент у звању саветника је 2,53, почетни коефицијент у звању самосталног саветника је 3,16, док је почетни коефицијент у звању вишег саветника 3,96. Из наведеног следи да су почетне плате судијских помоћника саветника – 81.032,63 дин, самосталног саветника – 101,210,72 дин., а вишег саветника – 126.833,69 дин. Треба нагласити да након заснивања радног односа, сагласно важећим прописима, сваки судијски помоћник минимум две године (прецизније минимум две годишње оцене) ради са почетним коефицијентом. У пракси то траје доста дуже. Коефицијената по звању има 8 (односно има 8 платних разреда), а да би се ”досегнуо” крајњи коефицијент (за саветнике – 3,56, самосталне саветнике – 4,45, а више саветнике – 5,57) често протекне више година или чак деценија. Напредовање и награђивање је неизвесно и споро.

У саопштењу Синдиката правосуђа од 17. марта плате судијских помоћника су приказане множењем са највишим коефицијентом, па су на тај начин плате изнете као највише могуће. Овакав начин приказивања, по нашем мишљењу, није коректан и не представља реалну слику плата судијских помоћника. Истичемо да се јако мали број судијских помоћника налази у највишем платном разреду (било ког од наведених звања и има највиши коефицијент). Далеко већи број судијских помоћника има плату која је ближа почетној у одређеном звању. Још конкретније, велики број судијских помоћника има основну плату која је приближно почетном износу од 81.032,63 динара.

Имајући у виду да су судијски помоћници стручан кадар у судовима, који ради битне послове за функционисање судова, да се ради о дипломираним правницима, који су након минимум двогодишњег приправништва (у великом броју случајева волонтерски – без новчане накнаде) положили правосудни испит, па често и волонтирали након положеног правосудног испита (као судијски помоћници волонтери), АСП сматра да су плате судијских помоћника неадекватне и ниске.

Како судијски помоћници спадају у категорију запослених у правосуђу чија плата (након вишегодишњег или деценијског рада) може бити изнад републичког просека, сваки предлог везан за различит износ стимулације (у зависности од тога да ли плата изнад или испод републичког просека), односно селектирање ко заслужује или не заслужује виши износ стимулације, сматрамо директно усмереним против интереса судијских помоћника. Истичемо да побошљање материјалног положаја једне групе запослених у правосуђу не треба постизати погоршањем положаја друге групе запослених.

Имајући у виду све напред изнето, износ додатка на име побољшања материјалног положаја и услова рада – стимулација, без икакве дискриминације, треба да буде у идентичном износу за све.

Асоцијација судијских помоћника”